Nakladatelství Sefer Aktuální nabídka
Tata a jeho syn PDF Tisk
Arnošt Goldflam
/druhé vydání/ Kniha Tata a jeho syn je třetí sbírkou povídek, kterou tento česky píšící židovský autor v nakladatelství Sefer vydal. Jedná se o dílem autobiografické, dílem fabulované příběhy, které s humorem, nostalgií i ironií zachycují jeden z nejzákladnějších lidských vztahů – vztah otce a syna. Časově se příběhy odehrávají v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Vedle osobních a privátních situací brněnské poválečné židovské rodiny zachycují a zprostředkovávají s humorem a překvapivou přesností i atmosféru té ještě ne příliš vzdálené doby.

Vydalo nakladatelství Sefer roku 2021, 240 stran, pevná vazba, ilustrace Jiří Stach.
Doporučená cena: 320 Kč, cena v redakci 260 Kč.
 
Nová pražská pesachová Hagada PDF Tisk
/druhé vydání/
Česko-hebrejské vydání Hagady, tradičního vyprávění o exodu Židů z Egypta obsahuje řád domácích bohoslužeb při sederu, slavnostní večeři během prvních dvou dnů svátku Pesach. Jeho podstatou je vyprávění o vysvobození Židů z egyptského otroctví. Vyprávění doprovázejí komentáře, převzaté z midrašů a Talmudu spolu s modlitbami, požehnáními, žalmy a s tradičními sederovými písněmi.

Vydalo nakladatelství Sefer roku 2020. Překlad a výklad o přípravách na svátek vrchní zemský rabín E. K. Sidon, historický doslov dr. Bedřich Nosek. 134 stran, doporučená cena 220 Kč, cena v redakci 150 Kč.
 
Deník varšavského ghetta PDF Tisk
Adam Czerniaków
Adam Czerniaków se narodil 30. listopadu 1880 ve Varšavě. V meziválečném období zastával řadu funkcí v polských i židovských politických, kulturních a hospodářských organizacích Po mnoho let byl členem rady varšavské židovské obce. Těsně před vstupem německé armády do zničené Varšavy ho primátor Starzyński jmenoval předsedou Židovské náboženské obce. Tuto funkci zastával až do své smrti v červenci 1942.
Z historického i literárního hlediska představuje Czerniakowův Deník dokument prvořadého významu. Kromě informací nezměrné historické ceny je rovněž svědectvím o autorově vnitřním životě, o jeho postojích, myšlenkách a pocitech. Vážnost a tragika chvílemi hraničí s groteskností, ironií a vtipem, který často vzhledem k hrůznosti faktů, jichž se týká, překvapí. Deník, psaný formou lakonických, místy nesouvislých a útržkovitých poznámek, tvoří jako celek dílo nebývalé dramatické sdělnosti. Poznámky, které autor zapisuje pravidelně den po dni od 6. září 1939 do 23. července 1942, jsou nejen autentickým pramenem historie jedné z největších hrůz druhé světové války – varšavského ghetta, ale i obrazem tragického osudu člověka, který stál v čele varšavské židovské komunity a osaměle aktivně čelil krutostem doby.

Vydalo nakladatelství Sefer roku 2018. Z polštiny přeložil Jiří Červinka. 424 stran, pevná vazba; dop. cena 360 Kč, cena v redakci 300 Kč.
 
Theodor Herzl a založení židovského státu PDF Tisk
Shlomo Avineri
Profesor politologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě Shlomo (Šlomo) Avineri (1933) je autorem monografie věnované zakladateli politického sionismu Theodoru Herzlovi. Kniha není určena jen těm, kdo se zajímají o dějiny Státu Izrael, ale všem, které zajímá historie Evropy na sklonku 19. a na počátku 20. století. Shlomo Avineri konfrontuje události tohoto období, tak jak je ve svých denících zaznamenal Theodor Herzl, tedy jeho očima, s veškerými planými nadějemi, omyly, ale i prozíravostí a smyslem pro diplomatické jednání, s vlastní analýzou tehdejšího společenského vývoje. K němu patřilo selhání demokratických institucí ve Francii a krize rakousko-uherského mocnářství a s ní související vzrůst populismu, nacionalismu a antisemitismu. Právě Herzl patřil k těm nemnohým, kteří správně vytušili, jak velké nebezpečí se v tomto směřování skrývá a jak naléhavě Židé potřebují své útočiště – vlastní stát. Avineriho styl je ke čtenáři velmi vstřícný, píše poučeně a přitom poutavě, dokáže zdůraznit dějinné paradoxy, kombinovat osobní pohled s perspektivou historického a společenského kontextu i s naší současností.

Vydalo nakl. Sefer v Praze roku 2017. Z angličtiny přeložila Alice Marxová. 352 stran, rejstřík, pevná vazba. Doporučená cena 340 Kč, v redakci za 300 Kč.
 
Rodné hnízdo PDF Tisk
Jana Herrmannová
Jana Herrmannová v této knize s humorem i s nostalgií zaznamenala historii své rodiny, základním způsobem propojenou s jejím vlastním příběhem. Málokde se setkáme s tak přesvědčivým a v nejlepším slova smyslu zábavným zachycením atmosféry padesátých a zejména šedesátých let minulého století a jejich pokračování. Rodina Herrmannových, skládající se z české maminky, židovského otce a jedné dcery, je navzdory převážně polemické debatě, která v ní neustále probíhá, soudržná a neoddělitelně vzájemně připoutaná. Do tohoto vztahu vstupuje příbuzenstvo z obou stran včetně těch, kteří zahynuli za války, nebo odešli po roce 1968 do emigrace. Kniha Rodné hnízdo je mimo jiné vyprávěním o tom, že všichni někam patříme a že i přes všechny nesnáze a někdy i pohromy je dobré žít. I když to není vždycky lehké.

Formát 12,5 x 19,5, pevná vazba, 240 stran, fotografická příloha. Doporučená cena 290 Kč, cena v redakci 250 Kč.
 
Židovský bestiář PDF Tisk
Mark Podwal
Židovský bestiář amerického malíře, ilustrátora a spisovatele Marka Podwala navazuje na dlouhou tradici, která začíná již vyprávěním o prvních zvířatech v Bibli. Autor čerpá z židovských pramenů, z Tanachu, Talmudu a z midrašů, a také z legend a lidových vyprávění. Své kresby podivuhodných tvorů – zahrnující ptáky, ryby, dobytek, plazy i šelmy, zvířata skutečná i bájná – doprovodil texty o jejich podobě a úloze, jak je zachycuje židovská tradice, a opatřil úvodem o osobitém žánru bestiáře.

originální název: A Jewish Bestiary, překlad: Alice Marxová, pevná vazba, 88 stran, 16 x 23 cm, Rok vydání: 2016, Doporučená cena: 190 Kč
 
Lüneburská varianta PDF Tisk
Paolo Maurensig
Lüneburskou variantou se českým čtenářům poprvé představuje italský autor Paolo Maurensig(*1943), jehož právě tento román v Itálii i v zahraničí proslavil. Kniha bývá často srovnávána s Šachovou novelou Stefana Zweiga a obě díla mají skutečně řadu společných motivů: vyhraněnou dvojici šachových protivníků, téma boje dobra a zla, zájem o šachovou psychologii, až patologii... Do děje jsme vtaženi velmi rychle. V novinách se píše o záhadném úmrtí (byla to sebevražda, anebo vražda?) úspěšného podnikatele a šachového odborníka Dietera Frische. Záhy na scénu vstupuje mladý, talentovaný a nadšený šachový učeň Hans Mayer a jeho tajemný učitel Tabori, a navíc je tu jedna neobvyklá šachová varianta, na niž by kdosi možná rád zapomněl. Kam až mohou šachy člověka dovést (v dobrém i zlém)? A co když je všechno jen jedna velká šachová partie? Možná i život?

Formát 12,5 x 19,5, pevná vazba, počet stran160. Z italštiny přeložil Šimon Daníček, cena 180 Kč, cena v redakci 140 Kč.
 
Domov PDF Tisk
Henryk Grynberg
Výbor z kratších textů Henryka Grynberga pořídila editorka a překladatelka Olga Hostovská po dohodě s autorem převážně z knih Życie ideologiczne (Židovská škola; Život studentský, život veselý; Exodus) a Szkice rodzinne (Socialismus po Polsku; Domov; Racoon) takovým způsobem, aby vybrané tematické celky mapovaly zhruba padesátileté období od konce 40. let minulého století do konce tisíciletí. Čtenář se zde postupně seznamuje se zkušenostmi žáka židovské školy, s radostmi vysokoškolského studenta v době odhalování stalinských zločinů, s poválečným budováním země, s podivnou atmosférou gomółkovského Polska i s důvody, které autora přiměly k emigraci. Poslední dvě prózy (Povinnost; My Židé z Dobrého), které přeložila Daniela Lehárová, byly vybrány z knihy Monolog polsko-żydowski (2003). První líčí události z 90. let, kdy se autor vrátil do Polska, aby splnil slib daný mrtvému otci. Závěrečný esej My, Židé z Dobrého přibližuje čtenáři postavení židovského autora, který žije v USA, ale nepíše ani anglicky, ani jidiš, ale polsky.

Formát 12,5 x 19,5, pevná vazba, počet stran 128. Doporučená cena 200 Kč, cena v redakci 160 Kč.

 
Rabín Gustav Sicher PDF Tisk
Zuzana Peterová
Kniha dokumentuje život a osobnost rabína Gustava Sichera (1880–1960), poválečného vrchního zemského a pražského rabína, spoluautora prvního rabínského překladu Pěti knih Mojžíšových do češtiny, osobitého a statečného člověka. Vzpomínky na něj, které shromáždila a autorsky převyprávěla Zuzana Peterová, doplňuje Sicherova biografie od Daniela Polakoviče a řada unikátního dokumentů z archivů v Čechách a v Jeruzalémě; zařazeny jsou i fotografie, mj. vzácné snímky od Jana Lukase z padesátých let.

Vydalo nakl. Sefer v Praze roku 2014. 142 stran, obrazová příloha, dop. cena: 220 Kč. (Cena v redakci je 180 Kč.)
 
Svědectví současníků PDF Tisk
Viktor Pivovarov
Nová kniha nakl. Sefer (ve spolupráci s nakl. Gema Art) obsahuje vzpomínky prostých lidí na Lenina a Stalina, které dovedně ilustroval Viktor Pivovarov. Pro ilustraci uvádíme jednu z nich (vypráví A. Semjonov, bývalý rolník): „To, co leží v Mauzoleu, není Lenin, je to klam. Lenin odtud dávno odešel. Vzal raneček, poutnickou hůl, a jak už to u nás na Rusi bývá, odešel se toulat po naší těžce zkoušené zemi.“

Úvodní studii napsal V. Glocer. Z ruštiny přeložili Jan Machonin a Tomáš Glanc, opatřeno rozsáhlým poznámkovým aparátem. 64 stran, 17 barevných ilustrací. Cena 490 Kč; prodej pouze v redakci Sefer (Izraelská 1 Praha 3, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a Galerii Ztichlá klika (Betlémská 12, Praha 1).

 
Zelik Rifkin a strom snů PDF Tisk
Steve Stern
Americký autor Steve Stern je kritikou považován za mistra moderní židovské povídky, spisovatele, který dokáže originálně zprostředkovat židovskou tradici i nesčetné příběhy s ní spojené. Vyučuje literaturu na Skidmore College v Saratoga Springs (New York). Ve svém psaní neskrývá vliv jidiš autorů, jako čtenář obdivuje Franze Kafku a skrze něj i Prahu (kde krátce pobýval). Napsal několik povídkových souborů, dále publikoval knížky pro děti a tři romány. Román Anděl zapomnění byl hodnocen jako jedna z nejlepších amerických próz roku 2005 a sbírka povídek Svatební šašek získala Národní cenu za židovskou knihu. Nakladatelství Sefer nyní představuje Steva Sterna poprvé českým čtenářům. Ve svazku s názvem Zelik Rifkin a strom snů vydává pět jeho povídek, které autor doplnil původním doslovem.

Vázaná, 176 stran, 13 x 20 cm, překlad z amerického originálu Alice Marxová, dop. cena 240 Kč, cena v redakci 180 Kč.

 
Rabín Jom Tov Lipmann Heller (1578–1654) PDF Tisk
Joseph M. Davis
Práce profesora židovského myšlení na univerzitě Gratz College (v Pennsylvánii) se zabývá životem a dílem rabína Hellera, významného znalce Talmudu, známého svým zájmem o kabalu, náboženskou filosofii, ale také hebrejskou gramatiku, matematiku, astronomii a přírodní vědy. Heller působil jako vrchní rabín ve Vídni, v Praze a v Krakově; pražské působení přerušila tragická událost, kdy byl rabín v červenci 1629 zatčen a několik měsíců vězněn ve Vídni kvůli obvinění z urážky křesťanského náboženství. Na pozadí rušných událostí tehdejší Evropy a pozoruhodného osudu rabiho Hellera vykresluje Joseph Davis svět rabínských autorit 17. století, soudobého rabínského myšlení, včetně jeho názorů na vzdělávání či odlišná náboženství. Soustřeďuje se též na vztahy mezi židovským společenstvím a sekulárními úřady a na sociální vztahy uvnitř židovských obcí. Česká edice originální vydání rozšiřuje o vůbec první kompletní překlad vlastního životopisu rabiho Hellera s názvem Megilat ejva a o několik dalších básní od Jom Tov Hellera a rabína Šloma Efrajima z Lencyže. K dispozici jsou i studie na téma Autobiografie v židovské literatuře v 16. až 18. století a Dějinné události v liturgické poezii.

Z angličtiny a hebrejštiny přeložili Pavel Sládek a Jiřina Šedinová, kteří jsou také autory původních studií; 550 stran.
Doporučená cena 495 Kč, zvýhodněná cena v redakci Seferu 420 Kč.
 
Daleko odkud: Joseph Roth a východožidovská tradice PDF Tisk
Claudio Magris
Novou knihu nakladatelství Sefer napsal známý italský germanista a spisovatel Claudio Magris a do titulu svého textu vložil závěr hořké židovské anekdoty, která tvoří motto celého svazku. Dva Židé kdesi ve východní Evropě mluví o svých plánech, přičemž jeden z nich přemýšlí o tom, že se přestěhuje do Ameriky. „A to chceš vážně odjet tak daleko?“ ptá se jej druhý. „Daleko odkud?“ opáčí první.
Cladio Magris patří k autorům, kteří se zabývají tématem středoevropského prostoru. Jeho nejznámějším dílem je zřejmě obsáhlý román-esej Dunaj, v němž koryto středoevropského veletoku tvoří osu zamyšlení nad dějinami a kulturou zemí, jimiž protéká. Podobnou osou je v knize Daleko odkud svět próz rakousko-židovského spisovatele Josepha Rotha. Od něj odvíjí Magris svou výpověď o atmosféře jedné epochy a jedné kultury, to jest o pomalu zanikajícím starém světě rakousko-uherského mocnářství a osudech židovské menšiny uvnitř něj.
 Vedle Rotha se na stránkách knihy setkáme s řadou slavných i pozapomenutých autorů jazyka jidiš, s německými, americkými či ruskými židovskými spisovateli. Ústřední trojici autorů, jejichž reakci na proměnu situace židovství v moderních podmínkách autor opakovaně srovnává, tvoří vedle Rotha také Franz Kafka a Isaac Bashevis Singer.
Ačkoli se 450stránkové dílo Daleko odkud řadí spíše k odborným Magrisovým pracím, k akademičnosti má rozhodně daleko. Autor nezastírá osobní zaujetí a literatura je mu podnětem k promýšlení základních témat, jež mohou skrze dějiny promlouvat k naší dnešní situaci.
Z italštiny přeložily Kateřina Vinšová a Gabriela Chalupská. 464 stran, pevná vazba. Doporučená cena: 390 Kč, zvýhodněná cena v redakci Sefer: 300 Kč.
 
Pražský rabinát PDF Tisk
Gutman Klemperer
Pražský rabinát Gutmanna Klemperera, který ve čtyřech pokračováních otiskl Paschelesův pražský Illustrierter israelitischer Volkskalender v letech 1881–1884, poskytuje nejen zajímavý příklad odborné práce z období počátků české (německy psané) židovské historiografie, ale je také svědectvím o svém autorovi: pozoruhodné židovské osobnosti z přelomu osvícenství a moderní doby, rabínovi, který díky svému důkladnému vzdělání a moudrosti dokázal vždy nalézt schůdnou cestu mezi tradicí a reformou. Jak je zřejmé z práce o pražských rabínech, dovedl Klemperer podat minulost velmi autentickým způsobem a mistrovsky zachytit atmosféru a poměry, které v tehdejším židovském světě panovaly. Informace shromažďoval ze studia pramenů a původních spisů a z nejrůznějšího písemného materiálu, včetně děl čistě halachického obsahu, která často již neexistují. Odvolává se i na místní tradice a ústní zprávy o historických událostech, které dnes rovněž upadly do zapomenutí, aniž se přitom vzdává vlastního kritického hodnocení. Díky tomu se jeho vlastní práce samy stávají historickým pramenem, jejž budoucí historik musí brát v úvahu.
Rabín a autor četných historických studií Gutmann Klemperer (22. 8. 1815 Praha – 28. 1. 1884 Tábor) studoval postupně na několika pražských ješivách a po dva roky byl také žákem dodnes proslulého bratislavského rabína Moše Sofera. Absolvoval osmileté studium na pražském piaristickém gymnáziu a dvouletý cyklus přednášek na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Roku 1843 se stal kazatelem v židovské obci v Táboře, v roce 1845 byl jmenován do funkce táborského rabína a roku 1868 byl zvolen rovněž rabínem táborského kraje; oba úřady zastával až do smrti. Pod vlivem svých učitelů, zejména rabiho Šmu’ela Landaua a Šlomo Jehudy Rapoporta, se jako jeden z prvních věnoval vědeckému bádání o minulosti českých Židů. Zanechal po sobě literární a badatelské dílo, které na své seriózní zhodnocení teprve čeká.
Z němčiny přeložila Alena Bláhová, 200 stran, pevná vazba, barevné ilustrační přílohy v textu. Doporučená cena: 290 Kč
 
Studie, recenze, články, dopisy PDF Tisk

Jiří Langer
Studie, recenze, články, dopisyKniha – vůbec poprvé – představuje autora, známého spíše jako básníka, prozaika či vědce, jako vynikajícího publicistu, který působil na pomezí české, německé a hebrejské kultury. Jde o výbor z časopisecky publikovaných prací z let 1919–42, psaných česky pro českožidovský týdeník Rozvoj, Kalendář česko-židovský, sionistický týdeník Židovské zprávy aj., německy pro sionistický týdeník Selbstwehr a jeho ročenku Jüdischer Almanach a hebrejsky pro krakovský týdeník Ha-Micpe, telavivský deník Davar a deník Hege. Oddíl Dopisy dokumentuje poslední léta Langrova života – dramatický útěk před nacisty lodí po Dunaji a po moři do Palestiny, při kterém těžce onemocněl, a pobyt v Palestině (1940–1943), kde na následky přestálých útrap v březnu 1943 zemřel. Z německých, francouzských a hebrejských originálů přeložili Alena Bláhová, Eva Adamová, Zlata Kufnerová a Petr Slačálek.
Kniha má 256 stran, je brožovaná. Doporučená cena 40 Kč, v redakci 40 Kč.

 
Zrození moderního sionismu PDF Tisk
Šlomo Avineri
Zrození moderního sionismuNa portrétech osmnácti nejvýznamnějších sionistických myslitelů sleduje známý izraelský historik a politolog, profesor Šlomo Avineri (přednáší na univerzitách v Izraeli a USA) komplikovaný vznik a vývoj sionistického hnutí od jeho intelektuálních počátků v první polovině 19. století až po vznik Státu Izrael. V jeho pojetí je sionismus nejen snahou o nalezení národní židovského identity v kontextu moderních dějin, ale i součástí univerzální lidské cesty k sebeurčení a svobodě. Z angličtiny přeložila Jana Fraňková.
Kniha má 256 stran, pevnou vazbu a čtyřbarevný přebal. Doporučená cena 280 Kč, v redakci 205 Kč.
 
Tajuplná vražda - Případ Leopolda Hilsnera PDF Tisk
Jiří Kovtun
Tajuplná vražda - Případ Leopolda HilsneraZpracováním i pojetím výjimečná práce česko-amerického historika, básníka, překladatele a publicisty Jiřího Kovtuna, bývalého novináře Svobodné Evropy a vedoucího pracovníka Kongresové knihovny ve Washingtonu. Historické dílo, které přináší úhrn dosavadních znalostí o hilsneriádě, a zároveň dramatický příběh, který autor charakterizuje jako „českou baladu“ z přelomu 19. a 20. století. Titul získal Cenu Toma Stopparda.
Kniha má 574 stran, pevnou vazbu a obrazové přílohy. Doporučená cena 115 Kč, v redakci 96 Kč.
 
Hostinec (Austeria) PDF Tisk
Julian Stryjkowski
„Považuji jeho Hostinec (Austeria) za veledílo, za nejlepší polskou knihu po druhé světové válce. Kdybych měl sestavit seznam nejlepších knih od roku 1945 dodnes, dal bych Hostinec na první místo. Něco takového však dokáže člověk napsat jen jednou v životě, všechny stružky odevšad tečou do jediného, křišťálově čistého pramene. A zkušený spisovatel ví, že zázrak se už nikdy nebude opakovat.“ Tato slova si zapsal do deníku 10. srpna 1996, dva dny poté, co J. Stryjkowski zemřel, spisovatel a kritik Gustaw Herling-Grudziński. Dílo Hostinec (Austeria) je známé hlavně svým filmovým zpracováním v režii Jerzyho Kawalerowicze. Českým čtenářům se Stryjkowského podivuhodný text, odehrávající se v předvečer první světové války v jednom haličském hostinci, dostává do rukou poprvé.
Z polštiny přeložila Olga Hostovská; doslov napsal Henryk Grynberg; 240 stran.
Doporučená cena: 270 Kč, zvýhodněná cena v redakci Sefer: 200 Kč.
 
Obchodník se sny a jiné galilejské povídky PDF Tisk
Ota B. Kraus
Sbírka povídek česko-izraelského spisovatele Oty B. Krause (1921–2000), známého především svou prvotinou Země bez Boha (Sefer, 1992) uvádí čtenáře do jiného Izraele, jen málo podobnému tomu, v němž se obvykle odehrávají příběhy Židů, kteří přišli do staronové vlasti a hledají tu své místo a obživu. Je to Izrael osudů, které se vymykají průměru a paušálu, Izrael vizionářů, snad občas i podivínů, ale vždy osobností, které svůj život a svá trápení prožívají jako jedinečné a vášnivé bytosti. Vydáním knihy Obchodník se sny se podařilo autora představit českým čtenářům v další významné poloze jeho tvorby, a současně obohatit dostupnou literaturu o Izraeli o knihu mimořádnou a originální.
Kniha má 208 stran, pevnou vazbu a barevnou obálku. Doporučená cena 229 Kč, cena v redakci 180 Kč. vyprodáno
 
Deník 1935–1944 PDF Tisk
Mihail Sebastian
Deník 1935-1944Když si Mihail Sebastian ve svých 28 letech začal psát deník, byl už známým spisovatelem, dramatikem, literárním kritikem a překladatelem, který se pohyboval v okruhu významných rumunských autorů, mezi které patřili Mircea Eliade, Eugene Ionescu, Camil Petrescu či E. M. Cioran. Deset let (1935–1944) v něm zaznamenával svůj osobní život, záliby a tvůrčí záměry spolu s událostmi, které radikálně změnily jeho postavení – nástup nacismu, antisemitské pogromy, diskriminaci a vraždění Židů v Rumunsku i kolaboraci většiny jeho přátel s novým režimem. Deník zachycuje ojedinělým způsobem proměnu úspěšného literáta v páriu, který si s rezignovaným údivem, ale zároveň s ostrým viděním skutečnosti uvědomuje, jak je jeho víra v přátelství a intelektuální a kulturní hodnoty osamělá v konfrontaci s faktem, že se narodil v první polovině 20. století v Evropě jako Žid. Mihail Sebastian přežil antisemitský teror v Rumunsku i pád hitlerovského Německa. Zemřel však krátce nato – při nehodě 29. května 1945 pod koly ruského vojenského automobilu. V Rumunsku vyšel Deník teprve roku 1996 (v autorově rodné zemi se stal nejen literární, ale především společenskou senzací), dva roky poté byl publikován francouzsky a v roce 2000 v anglickém překladu. „Ta kniha žije, má lidskou duši, a současně odhaluje veškerou příšernost minulého století,“ řekl o Sebastianových denících Arthur Miller.
Kniha má 656 stran, pevnou vazbu a čtyřbarevný přebal. Doporučená cena 350 Kč, v redakci 300 Kč.
 
Země bez Boha PDF Tisk
Ota B. Kraus
Země bez BohaPřekvapující, málo známá svědecká próza českého autora, který žil od roku 1948 v Izraeli. Příběh z Osvětimi, napsaný v roce 1946, je silou výpovědi srovnatelný s knihami Elie Wiesela. Úvodní slovo napsal Viktor Fischl, doslov Josef Hiršal.
Kniha má 141 stran, barevnou obálku a je brožovaná. Doporučená cena 35 Kč, v redakci 27 Kč.
 
Pamětní deska v Mazziniho ulici PDF Tisk

Giorgio Bassani
Pamětní deska v Mazziniho uliciVýbor z povídek významného současného italského autora G. Bassaniho (1916–2000) sleduje osud města Ferrary v době 2. světové války. Základní situací jeho vyprávění je zdánlivě spořádaný život maloměsta, z něhož válka strhne jeho idylickou starosvětskou masku a odhalí situaci lidí zavržených, osamocených a zranitelných. Z italštiny přeložily Marina Castiellová a Olga Hostovská.
Kniha má 148 stran, pevnou vazbu s přebalem. Doporučená cena 144 Kč, v redakci 100 Kč.

 
Vzpomínky židovského extremisty PDF Tisk
Josi Klein Halevi
Vzpomínky židovského extremistyAutor, americký spisovatel a novinář žijící v Izraeli, přibližuje ve svých vtipně a živě napsaných vzpomínkách newyorskou židovskou čtvrť Borough Park v 70. a 80. letech 20. století. Halevi je vychováván otcem, který přežil holocaust, tak, aby poválečný svět vnímal jako „svět nepřátelský k Židům“. Stává se členem extrémní pravicové organizace Židovská obranná liga vedené rabínem Meirem Kahanou a účastní se řady jejích akcí, především na podporu sovětských Židů a jejich práva svobodně emigrovat do Izraele. Postupně se z Kahanova vlivu vymaňuje a hledá vlastní cestu k otevřenosti a velkorysosti, i k sobě samému. Z angličtiny přeložila Alice Marxová.
Kniha má 304 stran, pevnou vazbu a čtyřbarevný přebal. Doporučená cena 245 Kč, v redakci 189 Kč.
 
Příběhy z osmého obvodu PDF Tisk
Nicola a Georgio Pressburgrovi
Příběhy z osmého obvoduOsmý obvod najdete v Budapešti i dnes a v povídkách bratrů-dvojčat Giorgia a Nicoly Pressburgerových máte možnost nahlédnout do jeho života v desetiletích, kdy se stal židovským ghettem. Autoři sugestivně evokují především dobu svého dětství a dospívání, ale v některých textech se vracejí ještě hlouběji do minulosti, do vzpomínek svých předků. Z italštiny přeložil Šimon Daníček.
Kniha má 120 stran, pevnou vazbu a čtyřbarevný přebal. Doporučená cena 160 Kč, v redakci 130 Kč.
 
Pořád o jednom a jiné /povídky/ PDF Tisk
Arnošt Goldflam
Pořád o jednom a jiné /povídky/Jedenáct povídek známého dramatika, režiséra a herce. Už název knihy naznačuje, že i zde, stejně jako ve svých dramatech, se Arnošt Goldflam věnuje tématům, která jsou pro jeho tvorbu charakteristická. Píše o nejistotě dětství a bezradnosti dospělého věku, o otci a jeho odmítané i nikdy nekončící autoritě, o osamělosti, která se jen prohlubuje při pokusech o lásku či manželství. A také o židovském osudu, který je v příbězích vždy v nějaké podobě přítomen. Nejedná se však o nějaké variace na divadelní hry. Goldflamovy povídky představují svým stylem i pojetím svébytné prozaické texty.
Kniha má 104 stran, 24 ilustrací a barevnou obálku od Antonína Sládka, vazba V2. Doporučená cena 135 Kč, cena v redakci 110 Kč. vyprodáno
 
Osudy a jejich pán /a jiné povídky/ PDF Tisk
Arnošt Goldflam
Osudy a jejich pánVe čtrnácti příbězích, ze kterých se tato knížka skládá, se opět objevují témata, kterým se Goldflam znovu a znovu věnuje. V tomto smyslu nový soubor textů na už vydané prózy navazuje a mohl by se snad i jmenovat „Pořád o jednom II“. Ale – a to je pozoruhodné – současně se nic doopravdy neopakuje. Protagonisté jednotlivých povídek, podobní hrdinům pikareskních příběhů a románů se pravidelně dostávají do situací, kde je životní stereotypy už nechrání. Známé mizí a oni bloudí světem, který jejich trápením, ne­jistotám a nadějím nastavuje podivné a ne­srozumitelné překážky a pro každého má uchystané zvláštní, i když často zároveň i banální překvapení. Lidé tu, snad vyjma dětí, skutečné východisko nehledají. A právě to se jim stává osudné.
Knihu doprovodil čtyřiceti ilustracemi Antonín Sládek, je vázaná, má 160 stran a v knihkupectvích stojí 210 Kč, v redakci 168 Kč.
 
Rodné hnízdo PDF Tisk
Jana Herrmannová
Jana Herrmannová v této knize s humorem i s nostalgií zaznamenala historii své rodiny, základním způsobem propojenou s jejím vlastním příběhem. Málokde se setkáme s tak přesvědčivým a v nejlepším slova smyslu zábavným zachycením atmosféry padesátých a zejména šedesátých let minulého století a jejich pokračování. Rodina Herrmannových, skládající se z české maminky, židovského otce a jedné dcery, je navzdory převážně polemické debatě, která v ní neustále probíhá, soudržná a neoddělitelně vzájemně připoutaná. Do tohoto vztahu vstupuje příbuzenstvo z obou stran včetně těch, kteří zahynuli za války, nebo odešli po roce 1968 do emigrace. Kniha Rodné hnízdo je mimo jiné vyprávěním o tom, že všichni někam patříme a že i přes všechny nesnáze a někdy i pohromy je dobré žít. I když to není vždycky lehké.

Formát 12,5 x 19,5, pevná vazba, 240 stran, fotografická příloha. Doporučená cena 290 Kč, cena v redakci 250 Kč.
 
Deník Otty Wolfa 1942-1945 PDF Tisk
Otto Wolf
Deník, který si v létě 1942 začal psát patnáctiletý Otto Wolf, který se spolu s rodiči a starší sestrou Felicitas uchýlil do úkrytu v okolí obce Tršic u Olomouce. Záznamy si pak vedl téměř tři roky, v různých úkrytech v lese a v zahradě poblíž vesnice, přímo v obci a nakonec v blízké osadě – až do své násilné smrti v dubnu 19455.
„Záznamy Otty Wolfa jsou především dokumentem o ojedinělém osudu jedné židovské rodiny stejně jako o pozoruhodné solidaritě desítek prostých lidí, kteří riskovali životy, aby rodinu zachránili před transportem. Způsob, jakým chlapec vedl svůj deník, nepřipustil ani sebemenší sentimentalitu, nenutí žádný názor, „jenom“ předvádí s věcnou naléhavostí nesmyslnost, krutou absurditu toho, co se před více než půl stoletím událo. Právě suchá věcnost, domnívám se, může zapůsobit i na ty, kterým už doba nacismu a jeho bezmezné krutosti připadá jen jako jeden z mnoha thrillerů vzniklých v holywoodských ateliérech,“ napsal v předmluvě ke knize spisovatel Ivan Klíma.

2. vydání, ISBN: 978-80-85924-66-4, doporučená cena: 300 Kč, cena v redakci: 250 Kč.
 
Dům v Čechách PDF Tisk
Hanna Demetzová
Román Hanny Demetzové (1928 Ústí nad Labem – 1993 Bethlehem USA), první manželky známého germanisty a bohemisty Petera Demetze, se odehrává v okupovaných Čechách. Jeho hrdinka Helenka vnímá ohrožení, které ji začíná obklopovat z počátku jen jaksi mimoděk, na pozadí vlastních dětských a pubertálních problémů. Ale postupně musí přihlížet, jak její blízké, matku – českou Židovku, otce – sudetského Němce, jejich sourozence a příbuzné, i její první lásku, německého vojáka, doba nemilosrdně třídí do znepřátelených táborů a obrazně i doslova je ničí. Z této (do značné míry autobiografické) perspektivy se autorce knihy podařilo v naléhavé zkratce načrtnout řadu otázek spojených s židovským osudem i koncem tisíciletého soužití tří kultur v českých zemích.

Z němčiny přeložila Kateřina Lepičová, 184 stran.
Doporučená cena 260 Kč, zvýhodněná cena v redakci Sefer 200 Kč.
 
Můj přítel Monty a ti druzí PDF Tisk
Heinz Jakob Tauber
Můj přítel Monty a ti druzíVolné pokračování vzpomínek českého židovského lékaře zachycuje dobu druhé světové války a autorovu válečnou anabázi v Africe a v Evropě. I tato Tauberova kniha je psána s humorem a ironií, kterou čtenáři již znají z jeho prvotiny Atlantida holíčských Židů.
Kniha má 160 stran, pevná vazba, dop. cena 220 Kč, v redakci 180 Kč.
 
Franz Werfel - příběh života PDF Tisk
Peter Stephan Jungk
Franz Werfel - příběh životaPrvní česky vydaná biografie slavného pražského rodáka, básníka, prozaika a dramatika Franze Werfela (1890–1945), je především poutavým vyprávěním. Autor sleduje klíčové události Werfelova života: dětství a mládí v Praze, počátky profesionální literární dráhy v Lipsku a ve Vídni, setkání s Almou Mahlerovou, pobyt v rakouském Semmeringu a v Itálii, dobrodružný útěk před nacisty přes okupovanou Francii, Španělsko a Portugalsko do USA a poslední léta jeho života v Kalifornii. Součástí knihy jsou autorovy reportážní záznamy o putování po básníkových stopách: Jungk hledal v archivech, literárních dokumentech, v publikovaných i nikdy nevydaných textech a dopisech, navštívil místa, kde básník žil, pátral ve vzpomínkách lidí, kteří ho znali. Z těchto informací,  pak složil obraz umělcova života. Podařilo se mu také přesvědčivě zachytit dobu, postavy přátel i kritiků (W. Haas, M. Brod, F. Kafka, R. M. Rilke, E. E. Kisch, K. Kraus aj.). Z němčiny přeložila Alena Bláhová.
Kniha má 456 stran a fotografickou přílohu, je vázaná, s dvoubarevným přebalem. Doporučená cena 140 Kč, v redakci 120 Kč.
 
Od knihy ke knize PDF Tisk
Edmond Jabés
Od knihy ke knizeVýbor z básní v próze u nás dosud málo známého židovského, francouzsky píšícího autora (1912–1991). Překlad Helena Beguivinová.
Kniha má 256 stran a pevnou vazbu s přebalem. Doporučená cena 242 Kč v redakci 180 Kč.
 
Vítr a prach PDF Tisk
Rose Ausländerová
Vítr a prachVýbor z básní a lyrických próz „básnířky Bukoviny“ Rose Ausländerové (1907–1988). Hlavními tématy jejích textů, v nichž se snoubí snovost a realita, senzitivita a intelekt, fantazie a logika, jsou exil a pronásledování. Z německých originálů vybrala, přeložila a doslov napsala Zlata Kufnerová.
Kniha má 144 stran, je brožovaná. Jednotná cena 50 Kč.
 
Můj modrý klavír PDF Tisk
Else Lasker-Schüler
Můj modrý klavírPoslední básnická sbírka slavné německé básnířky, dramatičky a prozaičky, nazývané „černou labutí Izraele“. Sbírka, autorčina nejvyzrálejší, vyšla roku 1943 v Jeruzalémě v nákladu tří set třiceti číslovaných výtisků. Přeložila Alena Bláhová.
Kniha má 64 stran, frontispice a je brožovaná.  Doporučená cena 48 Kč, v redakci 40 Kč.
 
Jewish Sights of Bohemia and Moravia PDF Tisk
Jiří Fiedler, Arno Pařík
Jewish Sights of Bohemia and MoraviaOriginální průvodce, první svého druhu. Obsahuje: a) 138 encyklopedických hesel, b) přehledné dějiny židovského osídlení na území České republiky, c) první úplný soupis stavebních památek, které představují mnohdy jediný hmatatelný důkaz existence více než 600 židovských obcí, d) stručné dějiny 137 židovských obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku + stav jejich synagog a hřbitovů + významné osobnosti, e) stručné informace o 500 dalších zaniklých obcích a jejich stavebních památkách; mj. o synagogách a hřbitovech zničených v letech nacismu a po 2. světové válce, f) stručný průvodce po židovských památkách Bratislavy a okolí.
Kniha má 200 stran, 200 ilustrací a mapku židovských obcí. Pevná vazba s čtyřbarevnou laminovanou obálkou. Doporučená cena 50 Kč, v redakci 30 Kč.
 
Příběh Fredyho Hirsche PDF Tisk
Lucie Ondřichová
Příběh Fredyho HirscheTato studie vznikla v letech 1997–99 jako diplomová práce na Katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. Hirschův život je v ní zachycen ve třech kapitolách: před Terezínem, Terezín a Osvětim-Birkenau. Vychází jako čtvrtý svazek Knižnice Institutu TI.
Kniha má 116 stran, fotografickou přílohu (8 stran), barevnou obálku a měkkou vazbu se záložkami. Doporučená cena 120 Kč, v redakci 100 Kč.
 
Terezínské studie a dokumenty 2003 (česká a německá verze) PDF Tisk
Terezínské studie a dokumenty 2003 (česká a německá verze)ITI vydává již řadu let sborníky zabývající se okolnostmi a následky šoa především na našem území. Sborníky si získaly jméno kvalitou příspěvků od českých a zahraničních odborníků a pečlivou editační prací. Připravují je Jaroslava Milotová a Eva Lorencová.
Sborník má 374 stran, pevnou vazbu s barevným přebalem a obrazovou přílohu. Doporučená cena 350 Kč, v redakci 300 Kč.
 
Terezínské studie a dokumenty 2004 (česká a německá verze) PDF Tisk
Terezínské studie a dokumenty 2004Sborník má 396 stran, pevnou vazbu s barevným přebalem a obrazovou přílohu. Doporučená cena 370 Kč, v redakci 320 Kč.
 
Terezínské studie a dokumenty 2005 (česká a německá verze) PDF Tisk
Terezínské studie a dokumenty 2005 Sborník má 424 stran, pevnou vazbu s barevným přebalem a obrazovou dokumentací. Doporučená cena 320 Kč, v redakci 270 Kč.
 
Terezínské studie a dokumenty 2006 (česká a německá verze) PDF Tisk
Terezínské studie a dokumenty 2006Sborník má 424 stran, pevnou vazbu s barevným přebalem a obrazovou dokumentací. Doporučená cena 300 Kč, v redakci 253 Kč.
 
Acta Theresiania sv. 1 PDF Tisk
Acta Theresiania sv. 1Denní rozkazy Rady starších a Sdělení židovské samosprávy – Terezín 1941 – 1945.
Jeden z nejdůležitějších pramenů pro poznání historie terezínského ghetta, především jeho vnitřního života, jenž zaujímá zcela unikátní místo i mezi prameny k dějinám nacistických koncentračních táborů. Z němčiny přeložila Anna Hyndráková, edičně se podílely Anna Hyndráková, Raisa Machatková a Jaroslava Milotová, za technické spolupráce Michala Wolfa. Grafická úprava a obálka Juraj Horváth.
Kniha má 538 stran, fotografickou přílohu (16 stran), barevnou obálku a měkkou vazbu se záložkami. Doporučená cena 350 Kč, v redakci 290 Kč.