Nakladatelství Sefer Edice Judaika
Nová pražská pesachová Hagada PDF Tisk
/druhé vydání/
Česko-hebrejské vydání Hagady, tradičního vyprávění o exodu Židů z Egypta obsahuje řád domácích bohoslužeb při sederu, slavnostní večeři během prvních dvou dnů svátku Pesach. Jeho podstatou je vyprávění o vysvobození Židů z egyptského otroctví. Vyprávění doprovázejí komentáře, převzaté z midrašů a Talmudu spolu s modlitbami, požehnáními, žalmy a s tradičními sederovými písněmi.

Vydalo nakladatelství Sefer roku 2020. Překlad a výklad o přípravách na svátek vrchní zemský rabín E. K. Sidon, historický doslov dr. Bedřich Nosek. 134 stran, doporučená cena 220 Kč, cena v redakci 150 Kč.
 
Theodor Herzl a založení židovského státu PDF Tisk
Shlomo Avineri
Profesor politologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě Shlomo (Šlomo) Avineri (1933) je autorem monografie věnované zakladateli politického sionismu Theodoru Herzlovi. Kniha není určena jen těm, kdo se zajímají o dějiny Státu Izrael, ale všem, které zajímá historie Evropy na sklonku 19. a na počátku 20. století. Shlomo Avineri konfrontuje události tohoto období, tak jak je ve svých denících zaznamenal Theodor Herzl, tedy jeho očima, s veškerými planými nadějemi, omyly, ale i prozíravostí a smyslem pro diplomatické jednání, s vlastní analýzou tehdejšího společenského vývoje. K němu patřilo selhání demokratických institucí ve Francii a krize rakousko-uherského mocnářství a s ní související vzrůst populismu, nacionalismu a antisemitismu. Právě Herzl patřil k těm nemnohým, kteří správně vytušili, jak velké nebezpečí se v tomto směřování skrývá a jak naléhavě Židé potřebují své útočiště – vlastní stát. Avineriho styl je ke čtenáři velmi vstřícný, píše poučeně a přitom poutavě, dokáže zdůraznit dějinné paradoxy, kombinovat osobní pohled s perspektivou historického a společenského kontextu i s naší současností.

Vydalo nakl. Sefer v Praze roku 2017. Z angličtiny přeložila Alice Marxová. 352 stran, rejstřík, pevná vazba. Doporučená cena 340 Kč, v redakci za 300 Kč.
 
Rabín Gustav Sicher PDF Tisk
Zuzana Peterová
Kniha dokumentuje život a osobnost rabína Gustava Sichera (1880–1960), poválečného vrchního zemského a pražského rabína, spoluautora prvního rabínského překladu Pěti knih Mojžíšových do češtiny, osobitého a statečného člověka. Vzpomínky na něj, které shromáždila a autorsky převyprávěla Zuzana Peterová, doplňuje Sicherova biografie od Daniela Polakoviče a řada unikátního dokumentů z archivů v Čechách a v Jeruzalémě; zařazeny jsou i fotografie, mj. vzácné snímky od Jana Lukase z padesátých let.

Vydalo nakl. Sefer v Praze roku 2014. 142 stran, obrazová příloha, dop. cena: 220 Kč. (Cena v redakci je 180 Kč.)
 
CHAMIŠA CHUMŠEJ TORA – PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH PDF Tisk
Současné hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Mojžíšových přináší úplný hebrejský text tohoto základního textu judaismu spolu s paralelně tištěným českým překladem, který v letech 1998–2012 vytvořil vrchní zemský a pražský rabín Efraim Sidon. Hebrejský text i překlad jsou rozděleny do kapitol a členěny do týdenních oddílů (parašiot), předčítaných během ranní modlitby o šabatu. Biblický text je doplněný haftarami (čtením z proroků) k jednotlivým týdenním oddílům Pěti knih Mojžíšových, tak jak se recitují při šabatové bohoslužbě. Zachovat maximální věrnost hebrejskému originálu umožňuje rabi Sidonovi mnohaleté studium hebrejské bible, znalost rabínské tradice výkladu jejího textu a v neposlední řadě i skutečnost, že patří k uznávaným autorům českého jazyka. Výsledkem jeho práce je překlad, který tomu, kdo jej bude studovat nebo i jen číst, umožní svou původností, odvahou a vnitřní pravdivostí větší blízkost a hlubší pochopení tohoto základního biblického textu.


Paralelní hebrejský a český text. Formát 122,5 x 180, pevná vazba, počet stran 1200.
Doporučená cena 890 Kč, cena v redakci 700 Kč.
 
Rabín Jom Tov Lipmann Heller (1578–1654) PDF Tisk
Joseph M. Davis
Práce profesora židovského myšlení na univerzitě Gratz College (v Pennsylvánii) se zabývá životem a dílem rabína Hellera, významného znalce Talmudu, známého svým zájmem o kabalu, náboženskou filosofii, ale také hebrejskou gramatiku, matematiku, astronomii a přírodní vědy. Heller působil jako vrchní rabín ve Vídni, v Praze a v Krakově; pražské působení přerušila tragická událost, kdy byl rabín v červenci 1629 zatčen a několik měsíců vězněn ve Vídni kvůli obvinění z urážky křesťanského náboženství. Na pozadí rušných událostí tehdejší Evropy a pozoruhodného osudu rabiho Hellera vykresluje Joseph Davis svět rabínských autorit 17. století, soudobého rabínského myšlení, včetně jeho názorů na vzdělávání či odlišná náboženství. Soustřeďuje se též na vztahy mezi židovským společenstvím a sekulárními úřady a na sociální vztahy uvnitř židovských obcí. Česká edice originální vydání rozšiřuje o vůbec první kompletní překlad vlastního životopisu rabiho Hellera s názvem Megilat ejva a o několik dalších básní od Jom Tov Hellera a rabína Šloma Efrajima z Lencyže. K dispozici jsou i studie na téma Autobiografie v židovské literatuře v 16. až 18. století a Dějinné události v liturgické poezii.

Z angličtiny a hebrejštiny přeložili Pavel Sládek a Jiřina Šedinová, kteří jsou také autory původních studií; 550 stran.
Doporučená cena 495 Kč, zvýhodněná cena v redakci Seferu 420 Kč.
 
Daleko odkud: Joseph Roth a východožidovská tradice PDF Tisk
Claudio Magris
Novou knihu nakladatelství Sefer napsal známý italský germanista a spisovatel Claudio Magris a do titulu svého textu vložil závěr hořké židovské anekdoty, která tvoří motto celého svazku. Dva Židé kdesi ve východní Evropě mluví o svých plánech, přičemž jeden z nich přemýšlí o tom, že se přestěhuje do Ameriky. „A to chceš vážně odjet tak daleko?“ ptá se jej druhý. „Daleko odkud?“ opáčí první.
Cladio Magris patří k autorům, kteří se zabývají tématem středoevropského prostoru. Jeho nejznámějším dílem je zřejmě obsáhlý román-esej Dunaj, v němž koryto středoevropského veletoku tvoří osu zamyšlení nad dějinami a kulturou zemí, jimiž protéká. Podobnou osou je v knize Daleko odkud svět próz rakousko-židovského spisovatele Josepha Rotha. Od něj odvíjí Magris svou výpověď o atmosféře jedné epochy a jedné kultury, to jest o pomalu zanikajícím starém světě rakousko-uherského mocnářství a osudech židovské menšiny uvnitř něj.
 Vedle Rotha se na stránkách knihy setkáme s řadou slavných i pozapomenutých autorů jazyka jidiš, s německými, americkými či ruskými židovskými spisovateli. Ústřední trojici autorů, jejichž reakci na proměnu situace židovství v moderních podmínkách autor opakovaně srovnává, tvoří vedle Rotha také Franz Kafka a Isaac Bashevis Singer.
Ačkoli se 450stránkové dílo Daleko odkud řadí spíše k odborným Magrisovým pracím, k akademičnosti má rozhodně daleko. Autor nezastírá osobní zaujetí a literatura je mu podnětem k promýšlení základních témat, jež mohou skrze dějiny promlouvat k naší dnešní situaci.
Z italštiny přeložily Kateřina Vinšová a Gabriela Chalupská. 464 stran, pevná vazba. Doporučená cena: 390 Kč, zvýhodněná cena v redakci Sefer: 300 Kč.
 
Pražský rabinát PDF Tisk
Gutman Klemperer
Pražský rabinát Gutmanna Klemperera, který ve čtyřech pokračováních otiskl Paschelesův pražský Illustrierter israelitischer Volkskalender v letech 1881–1884, poskytuje nejen zajímavý příklad odborné práce z období počátků české (německy psané) židovské historiografie, ale je také svědectvím o svém autorovi: pozoruhodné židovské osobnosti z přelomu osvícenství a moderní doby, rabínovi, který díky svému důkladnému vzdělání a moudrosti dokázal vždy nalézt schůdnou cestu mezi tradicí a reformou. Jak je zřejmé z práce o pražských rabínech, dovedl Klemperer podat minulost velmi autentickým způsobem a mistrovsky zachytit atmosféru a poměry, které v tehdejším židovském světě panovaly. Informace shromažďoval ze studia pramenů a původních spisů a z nejrůznějšího písemného materiálu, včetně děl čistě halachického obsahu, která často již neexistují. Odvolává se i na místní tradice a ústní zprávy o historických událostech, které dnes rovněž upadly do zapomenutí, aniž se přitom vzdává vlastního kritického hodnocení. Díky tomu se jeho vlastní práce samy stávají historickým pramenem, jejž budoucí historik musí brát v úvahu.
Rabín a autor četných historických studií Gutmann Klemperer (22. 8. 1815 Praha – 28. 1. 1884 Tábor) studoval postupně na několika pražských ješivách a po dva roky byl také žákem dodnes proslulého bratislavského rabína Moše Sofera. Absolvoval osmileté studium na pražském piaristickém gymnáziu a dvouletý cyklus přednášek na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Roku 1843 se stal kazatelem v židovské obci v Táboře, v roce 1845 byl jmenován do funkce táborského rabína a roku 1868 byl zvolen rovněž rabínem táborského kraje; oba úřady zastával až do smrti. Pod vlivem svých učitelů, zejména rabiho Šmu’ela Landaua a Šlomo Jehudy Rapoporta, se jako jeden z prvních věnoval vědeckému bádání o minulosti českých Židů. Zanechal po sobě literární a badatelské dílo, které na své seriózní zhodnocení teprve čeká.
Z němčiny přeložila Alena Bláhová, 200 stran, pevná vazba, barevné ilustrační přílohy v textu. Doporučená cena: 290 Kč
 
Historie Židů v Čechách a na Moravě PDF Tisk

Tomáš Pěkný
Historie Židů v Čechách a na MoravěOsm let po prvním vydání vychází přepracovaná a podstatně rozšířená verze. Text je rozšířen především tam, kde autor informuje o životě Židů a jejich obcí u nás v posledních sto čtyřiceti letech; jeho dějiny jsou v novém vydání dovedeny až do roku 2000. Kniha je rozdělena do dvou částí – první tvoří sled historických dějů, k němuž je připojena tabulka nejdůležitějších kulturních a politických dat a událostí v židovských událostí let 1867–2000. Druhá, obsáhlejší část seznamuje čtenáře se základními reáliemi života Židů v českých zemích: s náboženskou tradicí, vztahem s okolím, strukturou a fungováním obcí, způsobem obživy, s problémem emancipace a asimilace, s písemnictvím, kulturními památkami, demografickými údaji apod.
Kniha je vázaná, má 704 stran, věcný a jmenný rejstřík. Doporučená cena 360 Kč, v redakci 300 Kč. vyprodáno

 
Talmud pro každého PDF Tisk

Abraham Cohen
Talmud pro každéhoKniha Talmud (pro každého) je první populárně-naučná práce v češtině, která dává celkovou představu o základním souboru židovského zákona a židovské tradice, o jeho rozmanitých podobách a tématech, a to v jazyce, jenž je díky autorově erudici textu originálu maximálně blízký (Cohen se podílel na překladu kompletního Babylonského talmudu do angličtiny). V úvodu jsou popsány historické okolnosti vzniku Talmudu a uvedeny všechny traktáty se stručnou charakteristikou. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol: (Učení o Bohu; Bůh a svět; Učení o člověku; Zjevení; Rodina; Společnost; Mravní život; Tělesný život; Folklor; Právo; Posmrtný život), každá z nich má několik dalších podkapitol. Autor představuje nejen agadickou část Talmudu, jež je čtenářsky vděčnější, ale také halachu – zákon a nejrůznější situace, na něž je aplikován. Tematicky uspořádané citáty z Talmudu doprovází Cohenův komentář, který čtenáře uvádí do historických souvislostí či tvoří přechod mezi ukázkami různorodých rabínských interpretací problémů. Text je bohatě doplněn poznámkami a vysvětlivkami.
Z angličtiny přeložila Olga Sixtová a Eva Adamová (kapitola Právo). 480 stran, pevná vazba, doporučená cena 360 Kč, v redakci za 310 Kč.

 
Studie, recenze, články, dopisy PDF Tisk

Jiří Langer
Studie, recenze, články, dopisyKniha – vůbec poprvé – představuje autora, známého spíše jako básníka, prozaika či vědce, jako vynikajícího publicistu, který působil na pomezí české, německé a hebrejské kultury. Jde o výbor z časopisecky publikovaných prací z let 1919–42, psaných česky pro českožidovský týdeník Rozvoj, Kalendář česko-židovský, sionistický týdeník Židovské zprávy aj., německy pro sionistický týdeník Selbstwehr a jeho ročenku Jüdischer Almanach a hebrejsky pro krakovský týdeník Ha-Micpe, telavivský deník Davar a deník Hege. Oddíl Dopisy dokumentuje poslední léta Langrova života – dramatický útěk před nacisty lodí po Dunaji a po moři do Palestiny, při kterém těžce onemocněl, a pobyt v Palestině (1940–1943), kde na následky přestálých útrap v březnu 1943 zemřel. Z německých, francouzských a hebrejských originálů přeložili Alena Bláhová, Eva Adamová, Zlata Kufnerová a Petr Slačálek.
Kniha má 256 stran, je brožovaná. Doporučená cena 40 Kč, v redakci 40 Kč.

 
Zrození moderního sionismu PDF Tisk
Šlomo Avineri
Zrození moderního sionismuNa portrétech osmnácti nejvýznamnějších sionistických myslitelů sleduje známý izraelský historik a politolog, profesor Šlomo Avineri (přednáší na univerzitách v Izraeli a USA) komplikovaný vznik a vývoj sionistického hnutí od jeho intelektuálních počátků v první polovině 19. století až po vznik Státu Izrael. V jeho pojetí je sionismus nejen snahou o nalezení národní židovského identity v kontextu moderních dějin, ale i součástí univerzální lidské cesty k sebeurčení a svobodě. Z angličtiny přeložila Jana Fraňková.
Kniha má 256 stran, pevnou vazbu a čtyřbarevný přebal. Doporučená cena 280 Kč, v redakci 205 Kč.
 
Tajuplná vražda - Případ Leopolda Hilsnera PDF Tisk
Jiří Kovtun
Tajuplná vražda - Případ Leopolda HilsneraZpracováním i pojetím výjimečná práce česko-amerického historika, básníka, překladatele a publicisty Jiřího Kovtuna, bývalého novináře Svobodné Evropy a vedoucího pracovníka Kongresové knihovny ve Washingtonu. Historické dílo, které přináší úhrn dosavadních znalostí o hilsneriádě, a zároveň dramatický příběh, který autor charakterizuje jako „českou baladu“ z přelomu 19. a 20. století. Titul získal Cenu Toma Stopparda.
Kniha má 574 stran, pevnou vazbu a obrazové přílohy. Doporučená cena 115 Kč, v redakci 96 Kč.